மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் விரிவான அழைத்தால் இணைப்பு திட்டம்

Login    Application Statusஅழைத்தால் இணைப்பு - AZHAITHAL INAIPPU Description

 1. Consumers are requested to read the following instructions carefully before proceeding for Registration and Booking.
  • Through Online
   a) The consumer has to validate the mobile number by entering the One Time Password (OTP) generated by the system and sent through SMS. Once OTP Validation Success Then consumer has Apply for Sewer Connection.
  • Through Call Center / Helpdesk
   a) Consumer can also apply sewer connection through the Call Center by dialing 044-45674567.
  • Bookings Opens from 6 A.M to 6 P.M Only.

Apply for Dial for Sewer Connection